Aanvullende boekingsvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Beter Uit zelf vastgesteld.

Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.


Boeken

Het boeken van een reis kan zowel online via www.beteruit.nl als telefonisch via het nummer 088 – 3100 500. Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Als de boeking (ook) voor andere deelnemers wordt gedaan, is de hoofdboeker volledig aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.


Tarieven en reissommen

Alle prijzen op onze website en in onze publicaties zijn in Euro, tenzij anders vermeld. De reissommen zijn altijd per persoon.De reissommen van onze reizen worden lang van te voren vastgesteld. Als er prijswijzigingen zijn door bijv. olieprijzen of luchthavenbelastingen behoudt Beter Uit zich het recht voor die door te berekenen conform artikel 5 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.


Boeken 'Op aanvraag’

Heeft jouw geboekte reis de status ‘Op aanvraag’, dan is deze reis niet direct vanuit onze voorraad beschikbaar. Beter Uit doet een extra inkoop en streeft ernaar om binnen 5 werkdagen duidelijkheid te hebben over de aanvraag. Wanneer de aanvraag bevestigd wordt, is jouw boeking definitief en verstuurt Beter Uit de definitieve boekingsbevestiging. Rekent de luchtvaartmaatschappij of de accommodatieverschaffer een toeslag voor deze extra inkoop, dan wordt eerst met je overlegd voordat Beter Uit de boeking definitief maakt. Mocht de aanvraag niet bevestigd kunnen worden, neemt Beter Uit contact met je op en helpt graag bij het vinden van een passend alternatief.

 
Vermelding naam

Het is belangrijk dat bij boeking de voorletter(s), voornamen, achternaam en eventuele meisjesnaam overeenkomen met de vermelding in jouw paspoort. Onnauwkeurigheid of fouten kunnen resulteren in wijzigingskosten. Deze kosten worden door Beter Uit doorbelast.


Persoonlijke informatie

Als deelnemer aan onze reizen dien je verstandelijk en lichamelijk zelfstandig in staat te zijn om aan de reis deel te nemen. Het is noodzakelijk dat Beter Uit op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden t.a.v. jouw verstandelijke of lichamelijke gezondheid. Vermeld eventuele berperkingen, medicijngebruik etc. bij boeking of geef deze bij telefonische boeking door aan onze medewerkers. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Met de verstrekte gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. 


Preferenties/diëten

Beter Uit probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan speciale wensen en/of diëten (preferenties), die bij boeking worden doorgegeven. Preferenties worden altijd door Beter Uit aan onze dienstverleners doorgegeven. De volledige uitvoering hiervan kan Beter Uit niet garanderen. Eventuele meerkosten zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse te worden betaald.


Betaling

Binnen 5 werkdagen na boeking ontvang je de definitieve boekingsbevestiging en factuur.

  • Het aanbetalingbedrag bedraagt 15% van de reissom excl. toeslagen en verzekeringen. De aanbetaling dient binnen acht dagen te worden voldaan.
  • Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de reis, zonder dat je hiervan bericht krijgt, in het bezit te zijn van Beter Uit.
  • Bij aanmelding binnen acht weken voor aanvang van de reis dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan.
  • De betaling kan overgemaakt worden naar het rekeningnummer van Beter Uit. De details hiervan staan op de factuur. Ook is het mogelijk de betaling te voldoen met iDEAL via Mijn Beter Uit. Contante betaling is niet mogelijk. 

Bij niet tijdige betaling is Beter Uit gerechtigd de boeking te annuleren. Al betaalde bedragen worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.


Annulering

Annulering van deelname aan een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Als je een reis wilt annuleren dien je dat ons per e-mail of brief zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Indien een boeking wordt geannuleerd, hanteert Beter Uit hiervoor de annuleringsrichtlijnen zoals die zijn vastgelegd in artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Naast de annuleringskosten wordt de annuleringsverzekeringspremie niet gerestitueerd. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. De acceptatie van deze reden is echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. 


Verzekeringen

De reissommen, zoals vermeld op de website van Beter Uit, zijn exclusief reis- en/of annuleringsverzekering en poliskosten. Bij de boeking kan zowel een annulerings- als een reisverzekering worden afgesloten. Het afsluiten van beide verzekeringen wordt sterk aangeraden!


Wijzigingskosten

Aan het wijzigen van een boeking zijn kosten verbonden. Voor alle wijzigingen (bijv. naamswijziging, busopstapplaats) in de boeking, tot 28 dagen voor vertrek, wordt een bedrag van 11,- berekend. Voor alle wijzigingen vanaf de 28e tot de 7e dag voor vertrek geldt een bedrag van 27,- per boeking. Bij wijzigingen tussen 28 en 7 dagen voor vertrek kunnen extra kosten berekend worden door bijv. luchtvaartmaatschappij en/of accommodatieverschaffer.


Omboekingskosten 

In het geval je besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis, worden de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden gehanteerd. De via Beter Uit afgesloten verzekeringen kunnen worden overgezet naar de nieuwe reis. De hoogste premie van de annuleringsverzekering blijft van toepassing.


Fooien

Fooien maken bij Beter Uit op een aantal reizen onderdeel uit van de reissom en zullen ter plekke door de reisleider aan de verschillende dienstverleners worden betaald. Bij de beschrijving van de reis staat ons de kopjes Inbegrepen en Niet inbegrepen of dit van toepassing is. Op alle overige reizen regelt de reisleider dit ter plaatse met de deelnemers aan de reis.

 
Doorgang/wijziging van de reis

Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Beter Uit behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan hanteren wij de termijnen conform artikel 4 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Uiteraard zal Beter Uit, waar mogelijk, alternatieven aanbieden. Als het aangeboden alternatief niet acceptabel is, wordt de door jouw betaalde reissom terugbetaald. Indien Beter Uit tot wijziging van de accommodatie, vertrekdatum of reisroute genoodzaakt is, verplicht Beter Uit zich jou hierover te informeren.


Kamerindeling

De reissommen zijn gebaseerd op tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld. Indien je alleen reist, kun je op eigen verzoek met een andere deelnemer van hetzelfde geslacht worden ingedeeld. Verblijft je liever alleen op een kamer, dan is dat ook mogelijk. Je kunt dan kiezen voor een eenpersoonskamer. Hiervoor geldt wel een toeslag.


Eenpersoonskamer

Eenpersoonskamers zijn meestal beperkt aanwezig en hiervoor geldt een toeslag. Deze kamers kunnen qua grootte en faciliteiten afwijken van tweepersoonskamers.


Reisprogramma

De reizen zullen worden uitgevoerd volgens het aangegeven reisschema, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van de reis wordt gewijzigd, vanwege onvoorziene lokale omstandigheden. 


Reisduur

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd als gehele dagen meegeteld. Beter Uit stelt alles in het werk om de vertrek- en aankomsttijden zo gunstig mogelijk vast te stellen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 

Vliegreizen

Bij vliegreizen kan het voorkomen dat de vertrektijden van de heen- of terugvlucht kort voor vertrek veranderd worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Beter Uit heeft hier geen invloed op en kan er geen verantwoordelijkheid voor dragen. Bij veel luchtvaartmaatschappijen dient extra betaald te worden voor het meenemen van ruimbagage en/of het gebruik van consumpties tijdens de vlucht. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten voor eigen rekening.


Verzorging

De verzorging is conform de gegevens, zoals die per reis staan vermeld.

 
Paspoort en visa

Je bent er zelf verantwoordelijk voor, dat je in het bezit bent van de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort of geldige identiteitskaart en de eventueel vereiste visa. Daar hoort ook het controleren van de duur van de geldigheid van het paspoort bij. De informatie die Beter Uit afgeeft geldt uitsluitend voor reizigers met een Nederlands paspoort. In alle andere gevallen dien je zelf contact op te nemen met de ambassade omdat de regels kunnen afwijken. Indien je de reis niet kan (af)maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening.


Vaccinaties

Je dient er zelf voor te zorgen, dat je in het bezit bent van eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties. Beter Uit verstrekt hieromtrent geen informatie.


Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden (deelnemerslijst, vertrektijden, reisinformatie e.d.) zijn over het algemeen uiterlijk tien dagen vóór vertrek beschikbaar op Mijn Beter Uit. Je ontvangt altijd bericht wanneer deze beschikbaar zijn. Controleer altijd of de gegevens in de reisbescheiden kloppen.


Uitsluiting

Heb je psychische en/of lichamelijke beperking die een correcte uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig belemmert, dan kan door Beter Uit worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Dit geldt ook voor wangedrag. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom zal niet worden verleend. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer.Indien je je onwel voelt of om andere redenen tijdelijk niet aan het programma en de maaltijden kunt deelnemen, heb je geen recht op vergoedingen van de gemiste programma onderdelen.


Klachten

Beter Uit is er van overtuigd, dat de aangeboden reizen in de juiste verhouding staan tot de reissom. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan, dan dien je deze ter plaatse direct na constatering bij de reisleiding te melden. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dien je ter plaatse een klachtenformulier te vragen aan de reisleider en dit met een begeleidend schrijven binnen twee maanden na terugkeer schriftelijk in te dienen bij Beter Uit.


Voorbehoud

Kennelijke fouten en vergissingen in deze informatie binden ons niet. Beter Uit is ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.